Algemene voorwaarden

(versie 01/2020)

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van HappyWebsites. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door HappyWebsites, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een verkoopovereenkomst met HappyWebsites verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.

HappyWebsites is een commerciële handelsnaam van ATRADO BV, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 311 bus 2.13, 3500 Hasselt – BTW BE 0862.516.377.

 1. Definities

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie HappyWebsites een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 1. Toepasselijkheid

Door schriftelijke aanvaarding, ondertekening en/of retourzending van een verkoopovereenkomst van HappyWebsites verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van HappyWebsites en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en HappyWebsites opgenomen wordt.

 1. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgave door HappyWebsites zijn geheel vrijblijvend.
Offertes en prijsopgave door HappyWebsites blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door HappyWebsites. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en HappyWebsites zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht HappyWebsites niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

HappyWebsites zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HappyWebsites het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HappyWebsites aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HappyWebsites worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HappyWebsites zijn verstrekt, heeft HappyWebsites het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
HappyWebsites is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HappyWebsites is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HappyWebsites de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door HappyWebsites of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart HappyWebsites voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. Duur en beëindiging

Al naargelang de gekozen formule op de verkoopovereenkomst kent de overeenkomst tussen HappyWebsites en de opdrachtgever een minimale looptijd van 1 tot 3 jaar en wordt deze nadien stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als oorspronkelijk werd overeengekomen. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Na schriftelijke opzegging van de overeenkomst(en) zal de opdrachtgever van HappyWebsites nog slechts 1 factuur ontvangen, met hierop een afrekening van alle openstaande maanden (de resterende looptijd inclusief opzegtermijn) en geleverde prestaties, en dewelke in 1 keer te betalen is volgens de normale vastgelegde betalingstermijnen.
HappyWebsites heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever:

 • zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met HappyWebsites gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 • in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 • intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks plaatst of wil plaatsen naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud.
 • zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door HappyWebsites aanbevolen onderhoudssoftware.
 1. Levering en levertijd

De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het (tijdig en ordentelijk) aanleveren van kwalitatieve en gebruiksklare content (professioneel geschreven teksten, mooie afbeeldingen/video’s met een voldoende hoge resolutie, enz, …) in een bewerkbare digitale vorm. HappyWebsites behoudt zich het recht om content die zij niet geschikt acht voor publicatie te weigeren en zal de opdrachtgever hierover berichten.

De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het (tijdig) aanleveren van technische gegevens waaronder (maar niet uitsluitend) transfer codes, dns en forwarding gegevens, mx-records, …

Vertragingen die ontstaan omwille van het niet tijdig en/of ordentelijk aanleveren van bovenvermelde content en/of (technische) gegevens zijn op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en kunnen geen aanleiding geven tot uitstel van diens betalingsverplichtingen, zoals omschreven in punt 9. Betaling.

HappyWebsites gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal uiteraard zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt desgevallend de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt HappyWebsites eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan HappyWebsites. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn van 30 dagen reageert op het basisontwerp, gaat HappyWebsites ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat HappyWebsites over tot het voltooien van de volledige website.
Mocht HappyWebsites onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan HappyWebsites alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij HappyWebsites een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

 1. Overmacht

HappyWebsites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer HappyWebsites als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal HappyWebsites alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en HappyWebsites geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door HappyWebsites tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 1. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat HappyWebsites zich het recht voorbehoudt om de prijs van de bestelde producten en diensten, jaarlijks en per product of dienst, eenzijdig te verhogen ten beloop van maximum 3%, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen. Daarnaast is, in het geval dat de prijzen van de door derden geleverde producten of verleende diensten na het afsluiten van het contract worden verhoogd, HappyWebsites gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de tarieven door eenvoudige kennisgeving aan de opdrachtgever via email. Bij gebrek aan overeenkomst met de opdrachtgever, zal HappyWebsites gerechtigd zijn het contract eenzijdig op te zeggen door eenvoudige kennisgeving per aangetekend schrijven, zonder vergoeding.

 1. Betaling

Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en HappyWebsites en heeft de opdrachtgever betalingsverplichting.

De opdrachtgever zal een maand na ondertekenen van het contract gefactureerd worden.
In genoemde gevallen behoudt HappyWebsites zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door HappyWebsites een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door HappyWebsites een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering HappyWebsites hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. Indien HappyWebsites abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal HappyWebsites het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens HappyWebsites heeft voldaan.

 1. Copyright

Al het door HappyWebsites vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van HappyWebsites niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door HappyWebsites gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door HappyWebsites vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij HappyWebsites een contract is aangegaan.
Het eigendom van door HappyWebsites verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij HappyWebsites, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan HappyWebsites hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is HappyWebsites gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
HappyWebsites behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Geheimhouding en Verwerking Persoonsgegevens (GDPR/AVG)

Opdrachtgever en HappyWebsites zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De persoonsgegevens vermeld in de overeenkomst of verkregen op enige andere wijze, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG). HappyWebsites treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de principes en bepalingen uit de AVG die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking. In het privacybeleid van HappyWebsites zijn onder meer terug te vinden: een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die HappyWebsites als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en de doeleinden van deze verwerkingen, alsook de manier waarop natuurlijke personen hun rechten kunnen uitoefenen onder AVG. HappyWebsites behoudt zich het recht voor om de gegevens van de opdrachtgever mee te delen aan commerciële partners en om de naam van de opdrachtgever te gebruiken in haar publiciteit en als referentie en deze als zodanig openbaar te maken gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid

Voor zover HappyWebsites bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop HappyWebsites weinig of geen invloed kan uitoefenen kan HappyWebsites op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met HappyWebsites of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met HappyWebsites.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is HappyWebsites slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan het concrete schadegeval waarvoor schadevergoeding wordt gevorderd. Iedere aansprakelijkheid van HappyWebsites voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. HappyWebsites kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
HappyWebsites is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
De opdrachtgever dient HappyWebsites terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door HappyWebsites geleden schade. HappyWebsites is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door HappyWebsites voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door HappyWebsites is geadviseerd. HappyWebsites is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

HappyWebsites noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 1. Reclamatie

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan HappyWebsites, waarna HappyWebsites deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan HappyWebsites binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 1. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

HappyWebsites behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 1. Overig

HappyWebsites zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan HappyWebsites. Wanneer HappyWebsites bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. HappyWebsites zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. HappyWebsites is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. HappyWebsites behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van HappyWebsites te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 150.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HappyWebsites en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door HappyWebsites met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van HappyWebsites beslissend.

Scroll naar boven