Privacybeleid

Privacy- en cookiebeleid

 

 1. Algemeen
 2. Bij HAPPYWEBSITES vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom dit privacy- en cookiebeleid aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens en het gebruik van cookies.
 3. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan HAPPYWEBSITES mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvings-, contact- of bestelformulier of de verwerking hiervan weigert.
 4. Wetgeving en Verantwoordelijkheid
 5. HAPPYWEBSITES, met maatschappelijke zetel te KEMPISCHE STEENWEG 311 – 2.13, 3500 HASSELT ingeschreven onder het nummer BE 0862 516 377 (hierna “HAPPYWEBSITES”), leeft de ‘Wet van 30 juli 2018 ​betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.
 6. HAPPYWEBSITES stelt zich middels dit privacy- en cookiebeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 7. Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan HAPPYWEBSITES.
 8. HAPPYWEBSITES is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op deze website.

 

 1. Aanvaarding
 • Door onze website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid en stem je ermee in dat HAPPYWEBSITES jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid.

 

 1. Persoonsgegevens die verzameld worden
 • HAPPYWEBSITES kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
 1. automatisch (al dan niet door gebruik van cookies)
 2. tijdens jouw registratie en het gebruik van deze website
 • De gegevens die automatisch worden verzameld:
  • Door gebruik van cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.
  • Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door HAPPYWEBSITES en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om:
   • het TCP/IP adres
   • het type en de versie van jouw navigatiesysteem
   • de laatst bezochte internet pagina.
  • De gegevens die je ons meedeelt tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website, desgevallend:
   • In het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief op onze website.
   • In het contactformulier op onze website.
   • In het bestelformulier op onze webshop.

 

 1. Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op onze website te kunnen leveren, desgevallend;
  • De levering en facturatie van de producten die je hebt besteld
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website;
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van onze website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van onze website.

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan HELLO@HAPPYWEBSITES.BE.

Mededeling en doorgifte aan derden

 • Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.
 • Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent HAPPYWEBSITES toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit privacy- en cookiebeleid.
 • Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van HAPPYWEBSITES, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien HAPPYWEBSITES failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van HAPPYWEBSITES geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
 • HAPPYWEBSITES zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat HAPPYWEBSITES uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wettelijke vereisten

 • Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat HAPPYWEBSITES jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. HAPPYWEBSITES zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 1. Duur van het bijhouden van de gegevens
 2. Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen HAPPYWEBSITES en jou.
 3. Indien je gedurende 5 jaar geen contractuele relatie meer hebt gehad met HAPPYWEBSITES, dan wordt je klantenprofiel automatisch verwijderd.
 4. Jouw rechten
 • Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat HAPPYWEBSITES van je persoonsgegevens maakt.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan HAPPYWEBSITES. Daarnaast heb je altijd het recht om HAPPYWEBSITES te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet:

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoef je zelfs geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door HAPPYWEBSITES verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar HELLO@HAPPYWEBSITES.BE, per post naar HAPPYWEBSITES, KEMPISCHE STEENWEG 311 – 2.13, 3500 HASSELT, of door gebruik te maken van de contactpagina op onze website, telkens mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

 • Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 • Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid
 2. HAPPYWEBSITES heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op onze website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 3. In geen geval kan HAPPYWEBSITES aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 4. Je dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 5. HAPPYWEBSITES houdt eraan je ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, buiten het beheer en de controle van HAPPYWEBSITES en waarop dit privacy- en cookiebeleid niet van toepassing is. HAPPYWEBSITES is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. HAPPYWEBSITES raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen. Dit kan immers verschillen van dit privacy- en cookiebeleid.
 6. Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen we jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Gebruik van soorten cookies

HAPPYWEBSITES maakt gebruik van een aantal cookies, die desgevallend kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 1. First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door happywebsites.be).
 2. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 3. Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 4. Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze website je bezoekt, waar je computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de jou als gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van je surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op je interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
 5. Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur die bepaald is in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
 6. Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Jouw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan  via  je browserinstellingen.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees dit cookiebeleid aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

 

 1.   Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit privacy- en cookiebeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het BELGISCH recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het arrondissement RECHTBANK HASSELT zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacy- en cookiebeleid.

 

 

Scroll naar boven