Onze Gedragscode

Inleiding

Ons ESG-programma (Environment Social Governance) is een cruciaal onderdeel van onze visie om een bedrijf te zijn wiens expertise positief en impactvol bijdraagt aan de samenleving en het milieu. We hebben onze toewijding aan onze werknemers, klanten, partners, burgers, gemeenschappen en de planeet versterkt door drie fundamentele pijlers: vermindering van de milieu-impact, inclusie en innovatie voor een betere wereld. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties inspireren ons bij het definiëren van onze acties en doelstellingen.
Als HappyWebsites zijn we toegewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en verwachten we dat onze eigen organisatie deze Gedragscode naleeft.

Sociale overwegingen

Sociale duurzaamheid heeft betrekking op praktijken die bijdragen aan de kwaliteit van leven van zowel onze werknemers als de gemeenschappen die kunnen worden beïnvloed door onze activiteiten.
In dat opzicht zullen wij:
• Alle internationaal erkende mensenrechten respecteren, waaronder de vrijheid van werknemers om zich te verenigen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en hun recht om vakbonden te vormen, ondernemingsraden op te richten en werkgerelateerde onderhandelingen te voeren;
• Nultolerantie hanteren voor moderne slavernij, kinderarbeid, dwangarbeid;
• Zorgen voor lonen, voordelen en arbeidsomstandigheden die een rechtvaardige en eerlijke beloning vertegenwoordigen;
• Gelijke kansen bieden voor iedereen in dienstverband, vrij van vooroordelen en discriminatie;
• Een veilige en gezonde werkomgeving, arbeidsomstandigheden en werkuitrusting voor onze werknemers bieden.

Ethische overwegingen

Ethische duurzaamheid heeft betrekking op activiteiten of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wetten tegen omkoping, corruptie of witwassen van geld.
Wij, als HappyWebsites, zullen ethisch handelen en eerlijk, transparant en betrouwbaar zijn in al onze handelingen.
Dit omvat:
• Naleving van alle relevante wetten en voorschriften;
• Eerlijke en concurrerende zakelijke praktijken hanteren om corruptie, omkoping, fraude, witwassen van geld of belangenconflicten te voorkomen;
• De kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten waarborgen.

Milieuoverwegingen

Milieuduurzaamheid heeft betrekking op praktijken die bijdragen aan de bescherming van het milieu op lange termijn.
Wij streven ernaar de negatieve milieu-impact van onze activiteiten, producten en diensten te minimaliseren en moedigen de implementatie van een milieubeheersysteem aan, in lijn met erkende normen zoals ISO 14001, EMAS (of equivalent).
Dit omvat:
• Overweging voor ecosystemen en het milieu binnen onze bedrijfsactiviteiten;
• Implementatie van recyclingprogramma’s;
• Vermindering van onze koolstofuitstoot;
• Zorgen voor een juist afvalbeheer;
• Gebruik maken van hernieuwbare energie en bronnen;
• Bescherming van habitats en biodiversiteit.

Beleidsimplementatie

Bij HappyWebsites moedigen we de implementatie van beleid aan dat consistent is met deze Gedragscode en houden we passende documentatie bij om naleving aan te tonen, op verzoek.
Als we redelijke gronden hebben om een overtreding van deze Gedragscode binnen onze organisatie te vermoeden, zullen we passende maatregelen nemen om het verzuim te verhelpen.

Scroll naar boven